Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Giới thiệu  
Ban Lãnh đạo
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT: Ông Lại Cao Lê
Phó chủ tịch:

Ông Nghiêm Văn Thắng

Thành viên hội đồng: Ông La Mạnh Tiến
Thành viên hội đồng: Ông Tạ Văn Quyền
Thành viên hội đồng: Ông Lê Hải Châu

 

BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban: Ông Trần Việt Thắng
Thành viên: Ông Nguyễn Đình Thành
Thành viên:

 Bùi Thị Xuân

 

BAN LÃNH ĐẠO
Tổng giám đốc: Ông La Mạnh Tiến
Phó tổng giám đốc: Ông Hoàng Đăng Tiến
Phó tổng giám đốc: Ông Lê Hải Châu
Phó tổng giám đốc: Ông Nguyễn Duy Chánh